ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2023. január 1.

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETŐ

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a

 • Cég neve: Tamás-Lővei Bt.
 • Adószám: 21394362-1-02
 • Székhely: Marosvásárhely út 12. 1. em. 3. ajtó, 7623
 • Képviseli: Dr. Lővei Csilla

mint a www.mozgasrehabilitacio.hu honlap kizárólagos üzemeltetője, a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó, a továbbiakban együttesen: Felek).

2. ÁLTALÁNOS TUNDIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. Jelen ÁSZF a www.mozgasrehabilitacio.hu weboldal használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a fent felsorolt weboldalon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.
A honlap tartalmával és a tárolt adatokkal kapcsolatban a Szolgáltató kizárólagos felelősséggel rendelkezik.

2.2. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A fenti weboldalon történő szolgáltatásnyújtást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: ”Ektv.”) szabályozza.

3. FOGALMAK MAGYARÁZATA

3.1. Szolgáltató: a fenti weboldalon Szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat nyújtó cég: a Tamás-Lővei Bt. A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

3.2. Felhasználó/fogyasztó: azon természetes személyek, akik a Szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásait a weboldalán keresztül igénybe veszik, időpontfoglalás céljából nevüket, e-mail címüket és telefonszámukat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátják.

3.3. Időpontkérés: a Felhasználó ennek segítségével kap a Szolgáltató weboldalán online vagy akár telefonon megadott időpontot a szolgáltatás igénybevételére. Online időpontfoglalás esetén szükséges a Felhasználó neve, telefonszáma és email címe megjelölése, mely alapján Szolgáltató jogosult visszaigazoló és emlékeztető email-t küldeni, vagy akár telefonon felvenni a kapcsolatot Felhasználóval.

3.4. Szolgáltatások: Konzultáció, gyógytorna, fizioterápia, BEMER terápia, mágnesterápia,  kis- és középfrekvenciás elektroterápia, lézer terápia, lökéshullám, transzkután CO2 gáz kezelés, injekciós kezelés, segédeszköz ellátás. Szolgáltató fenntartja a jogát további szolgáltatások későbbi nyújtására, a meglévő szolgáltatási palettája kibővítésére.

3.5. Logóhasználat: Szolgáltató kizárólagosan jogosult a www.mozgasrehabilitacio.hu logó használatára, annak a weboldalán és Facebook oldalán, utcai szórólapokon vagy hirdetőtáblákon történő feltüntetésére.

3.6. A weboldal szolgáltatásai minden Felhasználót azonos módon illet meg. A weboldalon történő online időpontfoglalás még nem minősül a szolgáltatás igénybevételének, pusztán a Felhasználóval történő kapcsolatfelvételre szolgál.

3.7. A weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalakon magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

3.8. Az időpontkérés elküldése nem minősül kötelezettségvállalásnak, arra a Szolgáltató általában 2 munkanapon belül válaszol email-ben, vagy telefonon Felhasználó számára. Az időpontkérés Felhasználó igényei szerinti teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, ugyanis lehetséges olyan szituáció, ami alapján az időpontkérést Szolgáltató jogosult visszautasítani.

4. IDŐPONTKÉRÉS

4.1. A weboldalon történő időpontkérés minden Felhasználó számára lehetséges. Online időpontkérés során egy valós név, e-mail cím és egy valós telefonszám megadása szükséges, mely alapján Szolgáltató Felhasználó számára választ tud adni.

A Felhasználó köteles a weboldalon történő időpontkéréshez a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát elfogadni. A szolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Szolgáltató vállalja.

4.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.3. Szolgáltató a Felhasználó online időpontkérésének megérkezését követően köteles azt a Felhasználó részére elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, illetve egy nappal a megbeszélt időpont előtt emlékeztető e-mail-t is küldeni.

4.4. Az online időpontkérés során megadott adatokat Szolgáltató továbbra is tárolja. Amennyiben a Felhasználó ezen adatok törlését kéri, akkor azt a info@mozgasrehabilitacio.hu email címre küldött üzenettel megteheti.

5. A WEBOLDAL SZOLGÁLTATÁSAI

Felhasználó jogosult a weboldal összes szolgáltatását igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások körét módosítsa.

5.1. Szolgáltatások: Konzultáció, gyógytorna, fizioterápia, BEMER terápia, mágnesterápia,  kis- és középfrekvenciás elektroterápia, lézer terápia, lökéshullám, transzkután CO2 gáz kezelés, injekciós kezelés, segédeszköz ellátás.

5.2. Egyéb szolgáltatások: A Szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a Felhasználók számára a weboldal használatát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik. Ennek érdekében a weboldalt olyan szolgáltatásokkal próbálja bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, informatív használatot.

6. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Felhasználókat e-mailben, valamint a bejelentkezéskor megjelenő, rendszerüzenetben tájékoztatja.

7. SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KORLÁTOZÁSOK, A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE

7.1. A Felhasználó a weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a weboldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

7.2. A Felhasználó köteles a weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

7.3. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

 • Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
 • Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
 • Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
 • Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

7.4. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

 • Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
 • Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

7.5. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

 • Tartózkodni a weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
 • Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja. A fenti korlátozások megsértése miatt bekövetkezett károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

8. EGYEBEK

8.1. Szolgáltató a székhelycíme közelében kihelyezett hirdetőtábla tekintetében közterület használati hozzájárulással rendelkezik. A hirdetőtáblán található logókat kizárólagosan használja és használhatja.

8.2. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.3. A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon található szolgáltatások használata feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.4. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.

8.6. Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a felek nem jutnak peren kívül egyezségre, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

9. KAPCSOLAT, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

E-mail: info@mozgasrehabilitacio.hu

Telefon: +36 20 567 0585